Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.  

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest: Printhub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubieszyńska 33, 72-006 Mierzyn, NIP: 851-329-45-25, REGON: 525519655, KRS: 0001040710 zwany dalej ZLECENIOBIORCĄ z którymi można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Lubieszyńska 33, 72-006 Mierzyn
 • telefonicznie, pod numerem: +48 91 852 22 22
 • e-mailowo, pod adresem: designer@drukarniaszczecin.pl 

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy: 

 • zobowiązania wynikające z realizacji umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),   

Co to oznacza?   

a. Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane na przykład w celu realizacji zlecenia lub zamówienia, nawiązania relacji w ramach umowy agencyjnej, pośrednictwa,  współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

b. Dane są przetwarzane w celu wykonywania działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy. Na przykład wykonania kalkulacji lub odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe. 

c. Dla zrealizowania obsługi umowy i wystawienia Faktury Vat konieczne jest podanie następujących danych:

 • Nazwę firmy
 • Adres firmy
 • Numer NIP firmy
 • Nazwisko i Imię zamawiającego;
 • Adres do wysyłki produktów;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego.

d. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ZLECENIOBIORCĄ i ZLECENIODAWCĄ i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.e.

e. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do ZLECENIODAWCY dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

f. ZLECENIOBIORCA przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

f. Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych.

Ponadto istotne jest, że:

 • przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Robimy tak np. wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego ZLECENIOBIORCY m.in. do dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez ZLECENIOBIORCĘ danych:

do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których ZLECENIOBIORCA przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

 

3. Komu możemy przekazywać dane?

  Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na ZLECENIOBIORCY i obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy ZLECENIOBIORCY oraz inne osoby działające z ich upoważnienia.
Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ZLECENIOBIORCY i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ZLECENIOBIORCĄ i wyłącznie zgodnie z poleceniami ZLECENIOBIORCY oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa).

 

Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz ZLECENIOBIORCY zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej (w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, pośrednictwa.

 

4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?


Danych nie przekazujemy do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) .

 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze ZLECENIOBIORCĄ umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na ZLECENIOBIORCY w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZLECENIOBIORCĘ.

 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ZLECENIOBIORCĄ stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 • w praktyce oznacza to okres 5 lat dla realizacji zleceń i zamówień oraz 1 rok w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

 

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych, a także możliwość ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • żądać przeniesienia dostarczonych ZLECENIOBIORCY przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od Administratora Państwa danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora,

 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez ZLECENIOBIORCĘ danych:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy ZLECENIOBIORCA przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO)

 

7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze ZLECENIOBIORCĄ podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze ZLECENIOBIORCĄ. Jeśli Państwo nie dostarczą ZLECENIOBIORCY niezbędnych informacji lub dokumentów, ZLECENIOBIORCA nie będzie mógł przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

 

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

 • Większość przetwarzanych przez ZLECENIOBIORCĘ danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego ZLECENIODAWCY.

 • Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

 • W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

9. Nie korzystamy z przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności z profilowania.

 

10. Korzystanie ze sklepu internetowego drukarniaszczecin.pl i printhub.pl oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności stosowanej w firmie Printhub Sp. z o.o.

Printhub.pl Drukarnia Online