Regulamin świadczenia usług projektowania graficznego

 

 

§1 definicja zakresu usługi projektowania graficznego

W cenie podstawowej podanej w ofercie przewidziane jest wykonanie projektu, za co rozumie się: sformatowanie i rozmieszczenie elementów na stronie, zaproponowanie tła i grafiki ozdobnej, aranżacja całości do czytelnej i efektownej postaci.

Tym samym w cenie tej nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi:

 • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
 • skanowanie
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wyszukiwanie zdjęć, clipartów itp. materiałów
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów
 • wycinanie z tła i wektoryzacja logo
 • rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych


§2 definicja ceny ofertowej

Cena początkowa podana w ofercie może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w dostarczonych materiałach i/lub założeniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo płatnych usług [patrz §1, §3, §10].

 

§3 wymagania dotyczące dostarczanych materiałów

Zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:

 • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
 • zdjęcia
 • logo
 • mapy
 • ewentualne inne materiały do wykorzystania w projekcie

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej.

 

§4 sposób dostarczania tekstu

Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji. Jeżeli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest opłata za przepisywanie tekstu [patrz §1].

 

§5 sposób dostarczania elementów graficznych

Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.

Zdjęcia - zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 250 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).

Logo - powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku potrzeby wycięcia białego tła naliczana będzie dodatkowa opłata [patrz §6].

Jeżeli zdjęcia lub loga są dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie i obróbkę [patrz §1].

 

§6 gdy brak jest odpowiednich zdjęć do projektu

Jeżeli zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć zalecamy skorzystać z darmowych lub płatnych serwisów internetowych, które można znaleźć pod adresem www.bluevertigo.com.ar/bluevertigo.htm. Na życzenie zlecającego Printhub może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą [patrz §1].

 

§7 wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu

Zlecający zobowiązany jest przedłożyć oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu (opisana kartka papieru lub dokument tekstowy) z posadowieniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materiałów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyć Printhub maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do ulubionych kolorów czy ogólnego wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie i bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi być przez zlecającego wcześniej dobrze przemyślana. Każda zmiana założeń w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

 

§8 sposób dostarczania poprawek

Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości - w jednej wiadomości e-mailem lub dostarczona do Printhub. Jeżeli zlecający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy. Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata [patrz §2, §3].

 

§9 akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność

Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji w Printhub. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

 

§10 koszty dodatkowych usług

Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w §1 - §8 uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 200zł netto + VAT za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez Printhub i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

 

§11 prace projektowe w obecności zlecającego

Koszt projektowania w obecności zlecającego (w Printhub) liczony jest niezależnie od ceny za projekt i wynosi 200zł + VAT za każdą godzinę pracy. Koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, że projekt jest wykonywany w obecności zlecającego od początku do końca trwania prac projektowych.

 

§12 prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez zlecającego

Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do Printhub w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. Printhub ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

 

§13 prawa autorskie do wykonanego projektu

Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Printhub. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem Printhub musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródówych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Drukarnia DESIGNER archiwizuje wykonane projekty graficzne na własny użytek i może wykorzystać je w przypadku otrzymania zlecenia kontynuacji prac projektowych.

 

 

Printhub.pl Drukarnia Online